ОЭС №2 24.02.2017

 

Ф.И.О.

Должность, место работы

Название работы

Краткая аннотация

 1. 1.                 

Жүніс Дархан Жақсылықұлы

Преподаватель, Костанайский педагогический колледж, г. Костанай

Учебно-методическое  пособие  по курсу «Скульптура» для студентов специальности 0402000 «Дизайн»

Курс  обучения нацелен на развитие пластического восприятия мира, на развития объёмно-пространственного видения и чувства весовых отношений, на воспитание художественного вкуса и расширение общекультурной эрудиции. Позволяет овладеть пластическим языком как главным средством выражения художников и декоративно-прикладного искусства, развить навыки пластического моделирования в мягком и твердом материале для их последующего применения в творчестве.

 1. 2.                 

Баймаканова Ботагоз Айтышевна

Учитель русского языка и литературы, 

КГУ «Куйбышевская СШ», Узункольский район

Программа, учебное и методическое пособие  курса по выбору «Культура речи» для учащихся 5 классов

Программа направлена на формирование системных знаний о культуре речи, развитие коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся, воспитание  культуры речи и обогащение  словарного запаса детей.

 1. 3.                 

Майшина Галия Кенихановна

Воспитатель, Ясли-сад

№ 16, г. Костанай

«Сиқырлы саусақтар» атты ортаңғы топ балаларға  арналған дамытушылық бағдарламасы, технологиялық картарлар және дидактикалыө материал жинағы

Бағдарламаның бағыты «Шығармашылық» білім беру саласы бойынша баланың танымдық, шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында жасалған. Аталған бағдарламаны іске асыруда тәрбиешіге көмектесуге арналған сабақтардың технологиялық карталар жинағы ұсынылған. Карталарда саусақ жаттығуларының  түрлі әрекеттері белгіленген.

 1. 4.                 

Кнодель Оксана Викторовна

Учитель истории и географии, КГУ «Основная школа № 20 станции Железорудная», г.Рудный

Учебно-методический  комплект  факультативного курса «Поэтическая география» для  учащихся 5-6 классов

УМК помогает сформировать умение использовать географические знания в повседневной жизни, развивать навыки работы с источниками информации, анализировать, сравнивать, делать выводы; воспитавыть духовно-развитую, творческую личность.

 1. 5.                 

Сағынбаева Фарида Мухамеджановна

Учитель казахского языка и литературы, «Заботольская СШ № 1», Костанайский район

Қазақ тілі пәнінен 5-сынып оқушыларына  арналған қосымша электрондық оқу құралына

Электрондық құралы Power Point және AktivInspaer ақпараттандырылған бағдарламасында жасалған. Бұл бағдарламалар пайдалануға қолайлы, оңай болады, кез келген ортада ашып оқу әрекеттерін жасауға көмек көрсете алады. Навигациясы жеңіл, ішіндегі өзара байланыстарына сілтеме  арқылы шығуға болады. Оқу материалын қызықты тұрғыда меңгеруіне байланысты электрондық құралында ойын жаттығулары, ережелері нақты ұсынылған. Әр модульді сабақ үстінде түсіндіруіне және өз бетімен игеруіне байланысты презентациялары және флипчарттар жинағы жақсы құрастырылған.

 1. 6.                 

Жандаулетова Раушан Курмангалиевна

 Учитель математики, ШОД им. Алтынсарина, г. Костанай

«Б.Блум таксономия негізінде 7- сынып алгебра сабағында бағалау әдістемесі» педагогтарға  арналған әдістемелік құрал

Дарынды балаларға арналған білім беру бағдарламасында тереңдетілген жүйеде оқу жетістіктерін жаңа бағыттарымен бағалау жасауда құрастырылған әдістемелік құралы өзекті болып табылады. Бағалау жүйесі көмегімен оқушылар өз бетімен өз-өзін және бірі-бірін бағалауға үйренеді. Кестеде құрастырушы  Б.Блум таксономиясының оқушылар дағдыларын қалыптастыру жолдарын нұсқау түрінде айқындаған.

 1. 7.                 

Торина Самал Аблайкановна, Абильтаева  Ұлжан  Қабылқановна

Воспитателя,  Ясли –сада № 13, г. Костанай

Әдеп- әліппесі» атты 4-5 жастағы балаларға арналған дамытушылық- тәрбиелік бағдарламасы, дидақтикалық ойындар жинағы және жұмыс дәптері 

Бағдарлама  бала-бақшаның 4-5 жастағы ортаңғы тобы балаларына арналған. Бағдарламаның өзектілігі – тәрбиелеу, ұлттық тәлім-тәрбие беруде рухани-адамгершілік, әдептілік өмірлік дағдыларын арнайы бағдарламамен жүргізу үлгілері сипатталған. Тақыраптары 36 сабақүлгілерін айқындауға бағытталған.

 1. 8.                 

Саутбаева Гүлмекен Араповна,

Есекенова  Ботагоз Амамбаевна, Белгибаева Периазт Асатқызы,

Бакимова Зульфия Қойшибаевна

Воспитателя, Ясли-сада № 5,

 г. Костанай 

«Балапан және оңын достары» атты 5-6 жастағы балаларға арналған дамутышылық бағдарламасы және сабақтар өткізу технологиялық карта жинағы және электрондық қосымшадағы дидактикалық ойындар жинағы

Балабақшадағы балалардың білім зерттеу тәрбиешінің ең маңызды, негізгі жұмыстарының бірі. Зерттеу жұмыстары баланың оқу жылы басындаы білім деңгейін жыл бойында оны  жетілдіруге мүмкундук береді.

 1. 9.                 

Саутбаева Гүлмекен Араповна,

Досмакова Динара Жакиевна,

Есекенова  Ботагоз Амамбаевна, Белгибаева Перизат Асатқызы

Воспитателя, Ясли-сада № 5,

г. Костанай 

«Менің Отаным -Қазақстан» ересек топқа  арналған тәрбиелік-дамытушылық бағдарламасы және іс шаралар өткізу технологиялық карта жинағы

Бұл бағдарлама тақырыптары мектепке дейіңгі тәрбиелеу орындарында білм  берушілік  жаңа сапасы бойынша «Коммуникативтік қатынас» негізінде қазақ халқының салт-дәстүрі, тарихи дамуы, қазақ тіліне деген халықтың қүрметі, мәдениеті жөнінде балалармен әңгімелесу, сұхбаттасу, ойын арқылы, көркем шығарма бойынша өз ойларын білдіру сияқты  жақсы технологиялық  карталарында, жақсы жарияланған сабақтар анықталып үлгілері берілген.

 1. 10.             

Кусеубаева Жанар Абилкасовна

Преподаватель математики, Костанайский колледж сферы обслуживания,

 г. Костанай

Электронное учебно-методическое пособие для студентов 2 курса, технического и профессионального образования

Пособие включает в себя задания на первичное закрепление, а также повторение, обобщение и систематизацию основного материала при самостоятельном изучении тем, в подготовке к контрольной работе и зачету. Можно использовать для дистанционного обучения.

 1. 11.             

Ерденова  Багытнур Егизбаевна, Дружинина Любовь Борисовна,

Дубогрей Наталья Григорьевна,

Хазеева Лилия Хакимовна,

Маленко Елена Анатольевна,

Грудупс Ксения Яновна, Касымова Асем Султановна,

Слесарева Изольда Джаозовна

Авторский коллектив (учителя истории, учитель информатики),

г. Костанай

Электронное пособие «Всемирная история (с 1914г. по настоящее время)»

Пособие  является дополнительным информационным источником для учащихся,  содержит богатый иллюстрированный информационный материал, разложенный по темам при изучении  в 9 классе в виде  опорных справочных конспектов лекций (всего 30 лекций) и вопросов для самоконтроля.

 1. 12.             

Овчаренко  Татьяна Александровна

 Учитель начальных классов, ГУ «Средняя школа №7», г. Костанай

Сборник  «Дидактические игры на уроках  математики  в 1-2 классах»

Сборник содержит игры с правилами и творческиеигры, для  различных типов уроков, направленные на формирование учебно-познавательного интереса учащихся. Развивает творческие способности, формирует обще-учебные умения, дает учащимся понять и изучить учебный  материал с различных позиций.

 1. 13.             

Нургалиева Алмагуль Жаиковна

Учитель русского языка и литературы, ГУ «Средняя школа №7», г. Костанай

Учебно-методический комплект «Эссе.Теория и практика написания» для учащихся 10-11 классов

УМК  направлен на  углубление лингвистических знаний, овладение культурной устной и письменной речи и искусства речевого общения. Развивает навыки активных речевых действий и риторических способностей, логики мышления.

 1. 14.             

Кусымбаева Сауле Кадыржановна

Учитель биологии, ГУ «Школа –лицей № 1», г. Костанай

Программа  и учебное пособие прикладного  курса «Комнатное цветоводство» для учащихся 6 классов

Курс направлен на углубление  и расширение знаний  учащихся об анатомическом строении растений,  о пользе и роли домашних растений, научить учащихся правильно ухаживать и выращивать комнатные цветы.

 1. 15.             

Дацко Маргарита Александровна,

Лялин Алексей Юрьевич

 

 

Учителя адаптивной физической культуры, КГУ «Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями»

Сборник  упражнений с использованием здоровьесберегающих технологий для детей младшего школьного возраста имеющих особые образовательные потребности

В сборнике описаны и апробированы наиболее оптимальные и эффективные упражнения с учетом широкого применения здоровьесберегающих технологий, которые  оказывают положительное влияние на развитие личности, здоровье, физическое развитие детей  с особыми  образовательными потребностями.

 1. 16.             

Салтенова Нургул Сактаганқызы

Учитель начальных классов, КГУ «Средняя школа №15», г. Рудный

Дүниетану пәнінен құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы 4-сынып

Дүниетану пәнінен құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар жинағы 4- сынып оқушыларына арналған дидақтикалық құрал болып табылады.  Тапсырмалар 6 тараудан тұрады. Әр тарауға тақырыптар қойылып, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін проблемалық оқытудың, сын тұрғысынан ойлаудың, дамыта оқытудың әдіс-тәсілдері негізге алынған. Әр тапсырма критериалдық бағалау жүйесімен бағаланады.